.des (1K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:25

bd030310.zip (158K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:25

BinkD from CVS at 2003/03/10 -- FTN TCP mailer
bd030311.zip (160K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:25

BinkD from CVS at 2003/03/11 -- FTN TCP mailer
bd030316.zip (160K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

BinkD from CVS at 2003/03/16 -- FTN TCP mailer
binkd095.zip (157K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

binkd 0.9.5 from CVS at 2003/03/02 -- FTN mailer
bu50508.tbz (256K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

faqsr09b.zip (33K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

ïπτΦ¿⌐ úÑ⌐Γ«óδ⌐ faqserver v0.9b by Sergei Oberemchuk
fcp866p.rar (1K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fds30923.zip (686K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

Å«ß½Ññ¡¿⌐ CVS-ß¡á»Φ«Γ fidogate5.1.0ds-beta1 «Γ 2003-09-23.
鬽ετáÑΓ ó ßÑí∩ »«ß½Ññ¡¿Ñ leafnode-util «Γ Elohin Igor
fds31002.zip (671K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.0ds-beta1 - ß¡á»Φ«Γ «Γ 2003-10-02
fds31101.zip (676K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate5.1.0ds-beta2 - CVS ß¡áΦ«Γ «Γ
2003-11-01
fds31102.zip (677K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.0ds relase candidat 1
fds31201.zip (661K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

êß»αáó½Ñ¡¡á∩ STABLE-óÑαß¿∩ fidogate5.1.0ds «Γ 2003-12-01
fds40129.zip (677K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate5.1.0ds STABLE-ß¡á»Φ«Γ «Γ 2004-01-29
fds40131.zip (679K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

STABLE-ß¡á»Φ«Γ fidogate 5.1.0ds «Γ 2004-01-31
fds40205.zip (680K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.0ds STABLE-ß¡á»Φ«Γ «Γ 2004-02-05
fds40212.zip (679K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-02-12. ÆÑßΓ¿απ⌐ΓÑ
ΓΘáΓѽ∞¡Ñ⌐, ߬«α« «ª¿ñáÑΓß∩ ¡«óá∩ STABLE 5.1.1ds
fds40219.zip (680K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-02-19
fds40226.zip (680K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-02-26
fds40304.zip (680K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-03-04
fds40324.zip (680K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-03-24
fds40330.zip (680K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-03-30
fds40526.zip (680K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

Éѽ¿º ¬á¡ñ¿ñáΓ fidogate 5.1.1 «Γ 2004-05-26. 漫Γα¿ΓÑ ó
Changes.ru ¿º¼Ñ¡Ñ¡¿∩. ÆÑßΓ¿απ⌐ΓÑ, »α¿ «ΓßπΓßΓó¿¿
íáúαÑ»«αΓ«ó ó ΓÑτÑ¡¿Ñ ¡Ññѽ¿ 󫺼«ªÑ¡ óδ»π߬ αѽ¿ºá
fds40608.zip (682K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate5.1.1ds-rc4 «Γ 2004-06-08
fds40705.zip (672K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate5.1.1ds-rc6 «Γ 2004-07-05
fds40709.zip (683K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate5.1.1ds. æΓáí¿½∞¡δ⌐ αѽ¿º 2004-07-09
fds40723.zip (684K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate5.1.1ds. æΓáí¿½∞¡á∩ cvs-óÑαß¿∩ «Γ 2004-07-23
fds40801.zip (685K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate5.1.1ds. æΓáí¿½∞¡á∩ cvs-óÑαß¿∩ «Γ 2004-08-01
fds40807.zip (685K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate5.1.1ds. æΓáí¿½∞¡á∩ cvs-óÑαß¿∩ «Γ 2004-08-07
fds41029.zip (677K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.2ds - release candidat 1 «Γ 2004-10-29
fds41102.zip (689K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.2ds - release candidat 2 «Γ 2004-11-02
fds41118.zip (689K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.2ds - release candidat 3 «Γ 2004-11-18
fds41201.zip (690K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fidogate 5.1.2ds - release candidat 4 «Γ 2004-12-01
fds41210.zip (676K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

ѽ¿º fidogate 5.1.2ds
fds50423.zip (677K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

Éѽ¿º fidogate 5.1.3ds
fds60226.tbz (681K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fds61014.tbz (682K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fds61230.tbz (682K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

fg020303.zip (681K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

FIDOGATE from CVS at 2003/03/02 -- FTN tosser/areafix
fg030303.zip (681K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

FIDOGATE from CVS at 2003/03/03 -- FTN tosser/areafix
fg030310.zip (681K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

FIDOGATE from CVS at 2003/03/10 -- FTN tosser/areafix
fg030311.zip (682K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

FIDOGATE from CVS at 2003/03/11 -- FTN tosser/areafix
fg030316.zip (681K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

FIDOGATE from CVS at 2003/03/16 -- FTN tosser/areafix
fg030910.tgz (419K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

fg5b7fix.zip (680K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

fidogate-5.0.0-beta7 with fixes -- FTN gate/tosser
fidogate.zip (415K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

Åá¬áñª »«ñ FreeBSD fidogate5b7+fixes
files.bbs (7K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

htsthtml.zip (3K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

τ┼╬┼╥┴╘╧╥ ╙╘┴╘╔╙╘╔╦╔ ╫ ╞╧╥═┴╘┼ html ╘╥┴╞╔╦┴ ╫ ╞▄╚┴╚ ─╠╤ htick. Version 1.00. Cop
yright FreeSide.
itr40219.tgz (305K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

itr40319.tgz (307K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

itr50513.tgz (315K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

itrp2507.zip (490K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

itraxp - netmail tracker for Linux (OS/2, WIN32), ver.
1.03 25-07-2003 (clone itraX, src)
jamnntpd.zip (106K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

JamNNTPd is an attempt to merge dying fidonet technology
with modern Usenet newsreaders. Basically, JamNNTPd is
NNTP server that allows newsreaders to access a JAM
messagebase. (If you didn't understand a word of this, you
probably don't want to use
nnfido.zip (57K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

nnfido v.1.2 - íá¬Ñ¡ñ ñ½∩ ¡∞εßα¿ñÑαá gnus ¬ Σ¿ñ«Φ¡δ¼ íáºá¼
ntpdecod.zip (4K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

Uudecoder for nntp servers
osa1b4.zip (12K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

OsaStat 1.0beta4
osast10b.tgz (8K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

osast1b2.tgz (9K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

osast1b3.tgz (11K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

qs030912.zip (241K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

Å«ß½Ññ¡¿⌐ ß¡á»Φ«Γ qico-0.49.10si
qs030913.zip (241K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

qico-0.49.10si - ß¡á»Φ«Γ «Γ 2003-09-13
qs030916.zip (242K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

qico-0.50si - ß¡á»Φ«Γ «Γ 2003-09-16
qs030923.zip (243K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:25

qico-0.50si - ß¡á»Φ«Γ «Γ 2003-09-23
qs031008.zip (245K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

qico-0.50si-cvs «Γ 2003-10-08
qs031014.zip (246K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

Å«ß½Ññ¡¿⌐ cvs-ß¡á»Φ«Γ qico-0.50si
qs040113.zip (249K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

CVS-ß¡á»Φ«Γ qico-0.50si «Γ 2004-01-13
qs040116.zip (250K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-01-16
qs040120.zip (252K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-01-20
qs040121.zip (252K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-01-21
qs040123.zip (253K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-01-23
qs040127.zip (253K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

qico-0.51si cvs-ß¡á»Φ«Γ «Γ 2004-01-27
qs040202.zip (254K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-02
qs040207.zip (255K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:25

qico-0.51si «Γ 2004-02-07
qs040214.zip (255K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-14
qs040215.zip (256K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-15
qs040223.zip (247K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-23
qs040224.zip (247K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-24
qs040227.zip (247K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-27
qs040309.zip (248K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si-cvs «Γ 2004-03-09
qs040310.zip (248K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si-cvs «Γ 2004-03-10
qs040315.zip (248K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si-cvs «Γ 2004-03-15
qs040320.zip (249K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si-cvs «Γ 2004-03-20
qs040324.zip (251K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si-cvs «Γ 2004-03-24
qs040327.zip (251K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si-cvs «Γ 2004-03-27
qsc40409.zip (251K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si-cvs. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-04-09
qsc40414.zip (252K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si-cvs. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-04-14
qsc40417.zip (255K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si-cvs. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-04-17
qsc40517.zip (255K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-17
qsc40519.zip (255K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-19
qsc40521.zip (256K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-21
qsc40524.zip (256K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-24
qsc40526.zip (256K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-26
qsc40528.zip (256K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-28
qsc40529.zip (257K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-29
qsc40530.zip (256K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-30
qsc40603.zip (258K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-03
qsc40605.zip (258K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-05
qsc40606.zip (260K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-06
qss40409.zip (216K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.52si-cvs stable. 2004-04-09.
qss40608.zip (254K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.54si stable-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-08
qss40609.zip (254K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.54si stable-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-09
qss40613.zip (255K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.54si stable-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-13
qss40619.zip (254K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.54si stable-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-19
qss40623.zip (254K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qico-0.54si stable-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-23
qxe0564.zip (288K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

qicoxe v0.56.4. cvs date 2005-02-12 21:40
rules.047 (2K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

rules.137 (2K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

rules.228 (2K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

rules.261 (2K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

rules.321 (2K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:26

rules.351 (2K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

rules072.zip (1K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

Rules of this fileecho
ucder011.zip (100K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

UUecoder ver. 0.1.1dev - Åα«úαá¼¼á ñ½∩ uuecoding'á ¿ σáΓτá
uue-Σá⌐½«ó (c) Andrew V Sichevoi 2:6028/9
unixftn.rul (2K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:12:27

wwwzruspasorg.html (1K)

Uploaded Tue Dec 14 2021 15:01:40