bd030310.zip (158K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:11

BinkD from CVS at 2003/03/10 -- FTN TCP mailer

bd030311.zip (160K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:11

BinkD from CVS at 2003/03/11 -- FTN TCP mailer

bd030316.zip (160K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:11

BinkD from CVS at 2003/03/16 -- FTN TCP mailer

binkd095.zip (157K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:11

binkd 0.9.5 from CVS at 2003/03/02 -- FTN mailer

bu50508.tbz (256K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

faqsr09b.zip (33K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

ïπτΦ¿⌐ úÑ⌐Γ«óδ⌐ faqserver v0.9b by Sergei Oberemchuk

fcp866p.rar (1K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

TNS Drive BBS 'files bbs in cp866' patch

fds30923.zip (686K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

Å«ß½Ññ¡¿⌐ CVS-ß¡á»Φ«Γ fidogate5.1.0ds-beta1 «Γ 2003-09-23.
鬽ετáÑΓ ó ßÑí∩ »«ß½Ññ¡¿Ñ leafnode-util «Γ Elohin Igor

fds31002.zip (671K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

fidogate 5.1.0ds-beta1 - ß¡á»Φ«Γ «Γ 2003-10-02

fds31101.zip (676K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

fidogate5.1.0ds-beta2 - CVS ß¡áΦ«Γ «Γ
2003-11-01

fds31102.zip (677K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

fidogate 5.1.0ds relase candidat 1

fds31201.zip (661K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

êß»αáó½Ñ¡¡á∩ STABLE-óÑαß¿∩ fidogate5.1.0ds «Γ 2003-12-01

fds40129.zip (677K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

fidogate5.1.0ds STABLE-ß¡á»Φ«Γ «Γ 2004-01-29

fds40131.zip (679K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

STABLE-ß¡á»Φ«Γ fidogate 5.1.0ds «Γ 2004-01-31

fds40205.zip (680K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

fidogate 5.1.0ds STABLE-ß¡á»Φ«Γ «Γ 2004-02-05

fds40212.zip (679K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-02-12. ÆÑßΓ¿απ⌐ΓÑ
ΓΘáΓѽ∞¡Ñ⌐, ߬«α« «ª¿ñáÑΓß∩ ¡«óá∩ STABLE 5.1.1ds

fds40219.zip (680K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-02-19

fds40226.zip (680K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-02-26

fds40304.zip (680K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:12

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-03-04

fds40324.zip (680K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-03-24

fds40330.zip (680K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate 5.1.0ds STABLE-óÑαß¿∩ «Γ 2004-03-30

fds40526.zip (680K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

Éѽ¿º ¬á¡ñ¿ñáΓ fidogate 5.1.1 «Γ 2004-05-26. 漫Γα¿ΓÑ ó
Changes.ru ¿º¼Ñ¡Ñ¡¿∩. ÆÑßΓ¿απ⌐ΓÑ, »α¿ «ΓßπΓßΓó¿¿
íáúαÑ»«αΓ«ó ó ΓÑτÑ¡¿Ñ ¡Ññѽ¿ 󫺼«ªÑ¡ óδ»π߬ αѽ¿ºá

fds40608.zip (682K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate5.1.1ds-rc4 «Γ 2004-06-08

fds40705.zip (672K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate5.1.1ds-rc6 «Γ 2004-07-05

fds40709.zip (683K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate5.1.1ds. æΓáí¿½∞¡δ⌐ αѽ¿º 2004-07-09

fds40723.zip (684K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate5.1.1ds. æΓáí¿½∞¡á∩ cvs-óÑαß¿∩ «Γ 2004-07-23

fds40801.zip (685K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate5.1.1ds. æΓáí¿½∞¡á∩ cvs-óÑαß¿∩ «Γ 2004-08-01

fds40807.zip (685K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate5.1.1ds. æΓáí¿½∞¡á∩ cvs-óÑαß¿∩ «Γ 2004-08-07

fds41029.zip (677K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate 5.1.2ds - release candidat 1 «Γ 2004-10-29

fds41102.zip (689K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate 5.1.2ds - release candidat 2 «Γ 2004-11-02

fds41118.zip (689K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate 5.1.2ds - release candidat 3 «Γ 2004-11-18

fds41201.zip (690K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

fidogate 5.1.2ds - release candidat 4 «Γ 2004-12-01

fds41210.zip (676K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

ѽ¿º fidogate 5.1.2ds

fds50423.zip (677K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:13

Éѽ¿º fidogate 5.1.3ds

fds60226.tbz (681K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:14

fds61014.tbz (682K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:15

fds61230.tbz (682K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

fg020303.zip (681K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

FIDOGATE from CVS at 2003/03/02 -- FTN tosser/areafix

fg030303.zip (681K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

FIDOGATE from CVS at 2003/03/03 -- FTN tosser/areafix

fg030310.zip (681K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

FIDOGATE from CVS at 2003/03/10 -- FTN tosser/areafix

fg030311.zip (682K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

FIDOGATE from CVS at 2003/03/11 -- FTN tosser/areafix

fg030316.zip (681K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

FIDOGATE from CVS at 2003/03/16 -- FTN tosser/areafix

fg030910.tgz (419K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

fg5b7fix.zip (680K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

fidogate-5.0.0-beta7 with fixes -- FTN gate/tosser

fidogate.zip (415K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

Åá¬áñª »«ñ FreeBSD fidogate5b7+fixes

htsthtml.zip (3K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

τ┼╬┼╥┴╘╧╥ ╙╘┴╘╔╙╘╔╦╔ ╫ ╞╧╥═┴╘┼ html ╘╥┴╞╔╦┴ ╫ ╞▄╚┴╚ ─╠╤ htick. Version 1.00. Cop
yright FreeSide.

itr40219.tgz (305K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:16

itr40319.tgz (307K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

itr50513.tgz (315K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

itrp2507.zip (490K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

itraxp - netmail tracker for Linux (OS/2, WIN32), ver.
1.03 25-07-2003 (clone itraX, src)

jamnntpd.zip (106K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

JamNNTPd is an attempt to merge dying fidonet technology
with modern Usenet newsreaders. Basically, JamNNTPd is
NNTP server that allows newsreaders to access a JAM
messagebase. (If you didn't understand a word of this, you
probably don't want to use

nnfido.zip (57K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

nnfido v.1.2 - íá¬Ñ¡ñ ñ½∩ ¡∞εßα¿ñÑαá gnus ¬ Σ¿ñ«Φ¡δ¼ íáºá¼

ntpdecod.zip (4K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

Uudecoder for nntp servers

osa1b4.zip (12K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

OsaStat 1.0beta4

osast10b.tgz (8K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

osast1b2.tgz (9K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

osast1b3.tgz (11K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qs030912.zip (241K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

Å«ß½Ññ¡¿⌐ ß¡á»Φ«Γ qico-0.49.10si

qs030913.zip (241K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qico-0.49.10si - ß¡á»Φ«Γ «Γ 2003-09-13

qs030916.zip (242K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qico-0.50si - ß¡á»Φ«Γ «Γ 2003-09-16

qs030923.zip (243K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qico-0.50si - ß¡á»Φ«Γ «Γ 2003-09-23

qs031008.zip (245K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qico-0.50si-cvs «Γ 2003-10-08

qs031014.zip (246K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

Å«ß½Ññ¡¿⌐ cvs-ß¡á»Φ«Γ qico-0.50si

qs040113.zip (249K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

CVS-ß¡á»Φ«Γ qico-0.50si «Γ 2004-01-13

qs040116.zip (250K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-01-16

qs040120.zip (252K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-01-20

qs040121.zip (252K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-01-21

qs040123.zip (253K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-01-23

qs040127.zip (253K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qico-0.51si cvs-ß¡á»Φ«Γ «Γ 2004-01-27

qs040202.zip (254K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:17

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-02

qs040207.zip (255K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.51si «Γ 2004-02-07

qs040214.zip (255K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-14

qs040215.zip (256K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-15

qs040223.zip (247K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-23

qs040224.zip (247K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-24

qs040227.zip (247K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.51si-cvs «Γ 2004-02-27

qs040309.zip (248K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si-cvs «Γ 2004-03-09

qs040310.zip (248K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si-cvs «Γ 2004-03-10

qs040315.zip (248K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si-cvs «Γ 2004-03-15

qs040320.zip (249K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si-cvs «Γ 2004-03-20

qs040324.zip (251K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qs040327.zip (251K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qsc40409.zip (251K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si-cvs. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-04-09

qsc40414.zip (252K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si-cvs. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-04-14

qsc40417.zip (255K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qsc40517.zip (255K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-17

qsc40519.zip (255K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-19

qsc40521.zip (256K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qsc40524.zip (256K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-24

qsc40526.zip (256K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-26

qsc40528.zip (256K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qsc40529.zip (257K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-29

qsc40530.zip (256K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-05-30

qsc40603.zip (258K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-03

qsc40605.zip (258K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-05

qsc40606.zip (260K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:18

qico-0.53si. Current-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-06

qss40409.zip (216K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

qico-0.52si-cvs stable. 2004-04-09.

qss40608.zip (254K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

qico-0.54si stable-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-08

qss40609.zip (254K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

qico-0.54si stable-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-09

qss40613.zip (255K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

qico-0.54si stable-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-13

qss40619.zip (254K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

qico-0.54si stable-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-19

qss40623.zip (254K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

qico-0.54si stable-óÑαß¿∩ «Γ 2004-06-23

qxe0564.zip (288K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

qicoxe v0.56.4. cvs date 2005-02-12 21:40

rules.047 (2K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

rules.137 (2K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

rules.228 (2K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

rules.261 (2K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

rules.321 (2K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

rules.351 (2K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

rules072.zip (1K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

Rules of this fileecho

ucder011.zip (100K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19

UUecoder ver. 0.1.1dev - Åα«úαá¼¼á ñ½∩ uuecoding'á ¿ σáΓτá
uue-Σá⌐½«ó (c) Andrew V Sichevoi 2:6028/9

unixftn.rul (2K)

Uploaded Mon Dec 26 2022 13:23:19