• ᪮௨

  From Michael Rasputin@2:6078/80.70 to All on Sun Aug 7 11:13:26 2022
  ਢ All !

  <H>. HH H .
  ᥣ ⥬ ⠭ <H>, ।祭 㫥⮢ / .
  ࠬ 㡫樨 ᬠਢ ⨢ ᮡ, । , ᫥⢨ - ४ ᯮ짮.
  ࠧ ᪠, ⪠ ᠭ 졥 ᮧ⥫ <H>, ⠪ ⥪騩 䫨 த 襭 ⥬ ( த 祭), 짮⥫ ᬮ ॠ ⥭樠.

  .
  㫥稪 ᢮ ᯮ殮 550 ⮢ ਬ ஭, । -஡ (475 ஭) ⠫᪮ 㪠 (75 ஭).
  ᮢ㯭 ᯥ稢 ⢨, ⥫쭮 ண ⥫쭮 ॢ蠥 ⥫  筮 ५ 㦨.
  ᯥ譥 ⢫ , ⠪ ६ ࠧ .
  ࠧ <H> ॠ뢠 ⠪᪨ 襩 ⭮.

  H.
  ࣮ ( 饬) ( ⭮).
  H ⮣, <H> 쭮 㤮 ⢨  孨. ஭, ᠥ   , 㣮 ᫨ 룭 設 筮 , 㤥 砫쭮, ᫨  <H> - 筮.

  ⮬:
  -, <H> ᬠਢ ਮ⥭ ⥬ ࠧ, २⢥ 襬 浪 <ਢ易> 孨, ⥬ - ஭孨.
  -, । 孨 ਤ  砥, ࠧ ᢮ ⢨ , ⠢ ⮫ 業 , 室 .

  , , 楯 - 易⥫쭮 楯 ⮬ 㪠 <H> ⥫, ᮡ ( ⪨) ⪨ ॢ .

  ⮬:
  -, 뢠, ⥬ 뢠 ᥡ ᫨誮 .

  -஡ 쥧 ࠭稢 㫥稪 ࠭ᯮ஢ ⥫ ⮢ ᯥ祭 ମ ३ .

  :
  -⢥, <H> 室 ⥫ ⮭ ⢨.
  ⥬, ப 㧪 㣠 <த> ⬥⨫, 室 ᥫ 㭪 <H> ॡ .

  ᠥ ⥬ ⠢ 21,5 , , ᠬ .
  H, ⥬ 蠥 550 ஭, 5+ ஡-<⮪>, 3,8 - .. 19 , 50 ஭.
  .. <H> ⮫쪮 , ᪮쪮 ᮯ⠢ / ஡. ⮬ ⥬ ⪮ 䨪஢ । ( ᫮ ࠢ쭮 ) ஬ ⮣, ᠬ 㫥 뢠 4 , ⠪ ஡ ஭ - , ७ᨬ 㪠 쭮 ⨬ ࠧ.

  ⥬, , 㫥稪 楫 ⨢ ᠬ .
  <H> ⮫쪮 ⨢ ஢, ⢫ אַ 室, H!
  H ⮫쪮 ᫮, 㫥稪 室묨 䨧᪨ ﬨ, ⠪ 㬥 室, 㤠.
  㦥 㫥⮬ ᯮᮡ.

  ⮬:
  -, <H> ॠ ⮫쪮 , ५졮 㫥 < ⮬⭮> - ᠬ 㭪.

  .
  㭪 <-> <-> 㯮஬ ࠩ.
  ⭮ 業 ᥡ.
  ਬ 襭, ,  - ࠧ஢.
  ⥬ <H> - 㬥, 祬 㭨ᠫ - .. 室騩 ᥬ, ᥣ ࠪ᪨ ࠧ <㯥૨> 祬 - ᥫ 㭪, த᪨ 樨 <୨> - 稥 <H> ࠧ 㤥 譨.
  ஬ ⮣, ࠬ⭮ ᯮ짮, ⥬ ᯥ譮 ᯮ짮 ஭⥫ .
  ࠬ⭮ ॡ㤥 !

  P.S.: ਬ⥫쭮 <H> 祭 ⥫ < ⭥஢>, ய ਭ⨥ 筮 ⥬ 㦥, 䠪᪨ ⠪ ᪫.
  祭 - ᭮ 㫥 240 㫥稪 ࠡ < ⮬⭮> - ⮢ ᠬ 㫥, ⮬ ᥭ.

  () RAZVEDOS

  㢠,
  堨.

  :
  ... - 冷 ! ?!! a ?!!! ap 室 !!!!! --- ----------------------------
  * Origin: Borovichi, Russia (2:6078/80.70)