• C¨¬¯ â¨ç­ ï ¯c¥¢¤®£p ä¨ª  ª ¯¥c­¥ ƒpŽ¡- .

  From Konstantin Denisov@2:5053/51.104 to All on Tue Nov 21 01:19:51 2023
  Hello,All!

  ° ° °°°°°°° |___________________________| |
  |___________________________| |
  °°°°°° ÜÛÛÛÜ ° |___________________________| .|
  ÞÛÛÛÛÛ° .|___________________________| ____ Û||
  ßÛÛÛß ._|___________________________| | | ²|| °°°°°°° °°°°°°°°| |___________________________|_| |_°°° Û|| °°°°°°°° °°°°°°°°°| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| [] ß|°° []|| Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û| |Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û||
  [_] [_] [_] [_] Ú(Û)(Û)_¿ | |
  ========================================³_______³ | |
  °°\/°° °°°°°° \\/ ||ÝÞÞÞÞ __ __ |
  ,_[__]__________[__]___°°\/°°_ °°°°°° ³/³ || _Ý Ü=ßßßßß=ÛÛÜ\= |
  [__] ßß [__] ßß |°\/°³*³_°°°°°°_³\³_| Þ Ð' Þ²²ß |
  ' ßß ßß | ÀøÙ / / ³/³ _Ý À, ÛÛ | ___________________ | Ü ³ / / ³\³ Þ ²Û |
  | | ß ßÙ / / ß ³/³ _Ý ²² |
  | / / / ³\³ Þ ÛÛ
  | / / / / ³/³ _Ý Û²
  | / / / / Ü Û Ý\Þ Þ Û²
  | / / / / / _Ý Û²
  | / / / / / Þ Û²
  / / / / / _Ý ÛÛ
  ‹€‘’Œ€‘‘Ž‚›‰ Œˆ Ž…„ˆ‹! Œ€Š…’ ŽŠ€‡€‹‘Ÿ Ž—H…‰! Ž‘‹…„Hˆ‰ ŠŽ€‹ˆŠ Ž‘’›‹!
  Ž‘‹…„Hˆ‰ ”ŽH€ˆŠ “‘’€‹! ...HŽ ‚ ƒŽ‹… ‘ŽŸ’ ŠŽŒœŸ ‚Ž‘-ŽŒˆH€Hˆ‰!!! Ž! Ž-Ž! ŒŽŸ ŽŽŽH€!-’€“H›‰ ŒŸ—ˆŠ ‘’…Š‹ŸHHŽƒŽ ƒ‹€‡€,‘Ž‹H…—H›‰ ‡€‰—ˆŠH…‡Ÿ—…ƒŽ ŒˆPA!

  ...ASCII-ª p⨭ª (c)Konstantin Denisov,16/03/2009
  ---
  * Origin: AAG (2:5053/51.104)
 • From Valentin Kuznetsov@2:5053/51 to Konstantin Denisov on Sun Nov 26 19:09:14 2023
  Œ®¨ ¯p¨¡®pë ᪠§ «¨ `Spam detected`, ï ¯p®¢¥p¨«,   ®ª § «®áì, íâ® Konstantin Denisov ¯¨è¥â All:


  ° ° °°°°°°° |___________________________|
  |
  |___________________________| | °°°°°°
  ÜÛÛÛÜ ° |___________________________|
  .| ÞÛÛÛÛÛ° .|___________________________|
  ____ Û|| ßÛÛÛß
  ._|___________________________| | | ²|| °°°°°°°
  °°°°°°°°| |___________________________|_| |_°°°
  Û|| °°°°°°°° °°°°°°°°°| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  [] ß|°° []|| Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û|
  |Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û±Û|| [_] [_]
  [_] [_] Ú(Û)(Û)_¿ | | ========================================³_______³ |
  | °°\/°° °°°°°° \\/
  ||ÝÞÞÞÞ __ __ |
  ,_[__]__________[__]___°°\/°°_ °°°°°° ³/³ || _Ý
  Ü=ßßßßß=ÛÛÜ\= | [__] ßß [__] ßß
  |°\/°³*³_°°°°°°_³\³_| Þ Ð' Þ²²ß | ' ßß
  ßß | ÀøÙ / / ³/³ _Ý À, ÛÛ
  | ___________________ | Ü ³ / / ³\³ Þ
  ²Û | | | ß ßÙ / /
  ß ³/³ _Ý ²² | |
  / / / ³\³ Þ ÛÛ
  | / / / / ³/³ _Ý Û²
  | / / / / Ü Û Ý\Þ Þ
  Û² | / / / / / _Ý
  Û² | / / / / /
  Þ Û² / / / / /
  _Ý ÛÛ ‹€‘’Œ€‘‘Ž‚›‰ Œˆ Ž…„ˆ‹!
  Œ€Š…’ ŽŠ€‡€‹‘Ÿ Ž—H…‰! Ž‘‹…„Hˆ‰ ŠŽ€‹ˆŠ Ž‘’›‹! Ž‘‹…„Hˆ‰
  ”ŽH€ˆŠ “‘’€‹! ...HŽ ‚ ƒŽ‹… ‘ŽŸ’ ŠŽŒœŸ ‚Ž‘-ŽŒˆH€Hˆ‰!!! Ž!
  Ž-Ž! ŒŽŸ ŽŽŽH€!-’€“H›‰ ŒŸ—ˆŠ ‘’…Š‹ŸHHŽƒŽ ƒ‹€‡€,‘Ž‹H…—H›‰ ‡€‰—ˆŠH…‡Ÿ—…ƒŽ ŒˆPA!

  Žç¥­ì ᨬ¯ â¨ç­®! (ࠧ㬥¥âáï, ­¥ ¢ ç¨â â¥...)
  â® á ä®â®£à ä¨¨, á ­ âãà­®£® ¢¨¤  ¨«¨ ¯à®áâ® à¨áã­®ª ­  § ¤ ­­ãî ⥬ã?

  Valentin
  ---
  * Origin: CONCORD BBS (8452)96-61-20 21:00-02:00msk (2:5053/51)
 • From Konstantin Denisov@2:5053/51.104 to Valentin Kuznetsov on Fri Dec 1 00:10:10 2023
  Hello, Valentin!

  26 ­®ï¡àï 2023 £®¤  (  ¡ë«® ⮣¤  19:09)
  Valentin Kuznetsov ¢ ᢮¥¬ ¯¨á쬥 ª Konstantin Denisov ¯¨á «:

  Žç¥­ì ᨬ¯ â¨ç­®! (ࠧ㬥¥âáï, ­¥ ¢ ç¨â â¥...)

  ‚®®¡é¥-â®,íâ® ¤®«¦­  ¡ë«  ¡ëâì 梥⭠ï ANSI-誠 ¤«ï BBS.
  p®câ® ¯®ª  ¥éñ ­¥ "p cªp c¨«".

  Moscow,Russia, 01 ¤¥ª ¡àï 2023 .

  --- GoldED/386 2.50+
  * Origin: AAG - (-Unpublished-) (2:5053/51.104)